This site requires javascript to be enabled!

Servicii

Avizare Tehnică

Prezenta procedură descrie procesul în vederea obţinerii avizului tehnic favorabil privind caracteristicile modelului aparatului de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 de către operatorii economici cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) din normele metodologice, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București verifică și/sau testează cerințele prevăzute la art. 2 - 9, pentru fiecare protocol de funcționare utilizat de echipamentele nesupravegheate de tipul automatelor comerciale specificat în cererea de testare, iar testele se efectuează separat și se evidențiază distinct în rapoartele de testare elaborate.
 • Condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii de către operatorii economici a avizului tehnic favorabil privind caracteristicile modelului aparatului de marcat electronic fiscal conform normelor metodologice de aplicare a OUG 28/1999 sunt următoarele:
Operatorii economici care solicită emiterea avizului tehnic prevăzut la art. 78 alin. (1) lit b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, depun la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București următoarele:
 1. Cererea prin care solicită eliberarea avizului tehnic, care trebuie să conţină datele de identificare ale operatorului economic (însoțită de copie a certificatului de înmatriculare a solicitantului), tipul aparatului, denumirea comercială şi aplicaţia acestuia, conform Anexa 1 (ICI-F1.1.1-PO-08.1-01_R0);
 2. Cererea prin care solicită eliberarea suplimentului de aviz tehnic, care trebuie să conţină datele de identificare ale operatorului economic (însoțită de copie a certificatului de înmatriculare a solicitantului), tipul aparatului, denumirea comercială şi aplicaţia acestuia, conform Anexa 1 (ICI-F1.1.1-PO-08.1-01_R0);
 3. Un aparat, ca model de referință, pentru efectuarea testelor și o memorie fiscală goală[1], accesibilă;
 4. Prospectul, manualele de utilizare, programare și documentația de service, în original sau copii conforme traduse în limba română, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale provenite din afara țării;
 5. Declarația producătorului privind rezistența la condițiile de mediu, în conformitate cu prevederile art. 81 alin. 2) din normele metodologice, tradusă în limba română, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale provenite din afara țării;
 6. Declarația producătorului cu privire la modulul criptografic, din care să reiasă certificarea acestuia în conformitate cu standardul FIPS 140-2 Level 2 sau minimum Common Criteria EAL3, prin indicarea numărului de certificat;
 7. Copia aprobării de model evidențiată prin Declarația UE de conformitate, referitoare la compatibilitate electromagnetică, echipamente electrice de joasă tensiune, echipamente terminale de radio și telecomunicații după caz, ( copia documentelor doveditoare pentru respectarea cerinţelor prevăzute în H.G. 487/2016 – EMC, H.G. 409/2016, H.G. 740/2016 după caz ) precum și în cazul taximetrelor ( copia documentelor doveditoare pentru respectarea cerinţelor prevăzute în H.G. 711/2015 );
 8. Documentația tehnică de implementare a jurnalului electronic, precum și dispozitive și/sau programele de citire a memoriei fiscale și programele de citire și de verificare a integrității fișierelor jurnal electronice traduse în limba română, în cazul celor provenite din afara țării;
 9. Documentația tehnică a protocolului de funcționare utilizat de echipamentele nesupravegheate de tipul automatelor comerciale supus testării, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17) lit. g) din normele metodologice.
 10. Documentația tehnică a protocolului de comunicație utilizat de perifericele de plată utilizate în echipamentele nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) din normele metodologice.
 11. Documentația tehnică privind configurația întregului echipament nesupravegheat de tipul automatelor comerciale format din perifericele de plată și unitatea de control, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) din normele metodologice.
 12. Declarația producătorului cu privire la asigurarea stocării datelor și funcționarea ceasului de timp real minimum 1440 de ore în absența tensiunii de alimentare de către modulul fiscal;
 13. Memoria fiscală la limita de umplere și dispozitivul de memorare jurnal electronic în conformitate cu art. 33 pct. C lit. a) din normele metodologice
 14. Dovada plăţii pentru taxa de avizare a caracteristicilor modelului aparatului de marcat electronic fiscal. ( dovada plății în contul ICI București )

Cererea şi documentele pot fi transmise şi în format electronic la adresa de e-mail office.amef@ici.ro sau pe un dispozitiv de salvare externă. Toate documentele transmise în format electronic trebuie semnate cu certificat digital calificat înregistrat pentru CUI-ul operatorului economic. În cazul transmiterii electronice a documentelor, în termen de 10 zile de la transmitere prin e-mail operatorul economic are obligaţia să depună la Registratura ICI București modelul aparatului de marcat electronic fiscal şi toate accesoriile menţionate anterior (o memorie fiscală goală, accesibilă, o memorie fiscală la limita de umplere şi un dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, programele de citire electronică a memoriei fiscale şi a jurnalului electronic, ş.a.).

Avizul tehnic favorabil va fi emis în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data finalizării testelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 3247/1179 privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică.

[1] Declaraţia producătorului referitoare la memoria fiscală care îndeplineşte funcţia tip OTP. Prin această declaraţie producătorul îşi asumă că algoritmii dezvoltaţi ai programului din Unitatea Micro-Controller-ului (MCU) garantează că datele odată memorate nu mai pot fi şterse sau modificate şi că datele sunt accesibile doar programului MCU. Trebuie garantat, de asemenea, că programul MCU poate fi încărcat doar în timpul procesului de producţie şi nu poate fi reîncărcat sau schimbat ulterior.

 • ICI București va verifica conformitatea documentelor și existența echipamentelor predate de către reprezentanţii operatorilor economici sau de către împuterniciţii acestora;
 • În cazul transmiterii pe cale electronică a documentelor se verifică conformitatea acestora şi completitudinea lor. Documentele transmise electronic trebuie să fie semnate cu certificat digital calificat înregistrat pentru CUI-ul operatorului economic care solicită avizarea. Se verifică faptul că documentele nu au fost modificate și se verifică validitatea certificatului prin care a fost creată semnătura electronică (Verificarea documentelor semnate electronic este precizată de legea 455/2001).
  • Dacă în termen de maximum 10 zile calendaristice de la transmitere prin e-mail a documentelor operatorul economic nu depune la registratura ICI echipamentul şi restul echipamentelor solicitate, acesta va trebui să reia procesul de depunere/transmitere a dosarului de avizare.
   N.B. Înregistrarea cererii și alocarea numărului de înregistrare a dosarului se face în momentul depunerii la registratura ICI a echipamentului şi a restului echipamentelor solicitate.
 • În cazul depunerii dosarului la registratura ICI București se verifică conformitatea şi completitudinea documentelor
  • Se verifică documentele pentru completitudine;
  • Se verifică echipamentul și accesoriile depuse în prezența unui reprezentant tehnic;
 • După verificarea documentelor se eliberează număr de înregistrare a dosarului, pentru situația în care documentele sunt conforme cu solicitările de la punctul anterior. Se respinge dosarul pentru completare, fără a emite număr de înregistrare, pentru dosare incomplete sau neconforme;
 • La eliberarea numărului de înregistrare a solicitării se înscrie în registrul de intrări de către reprezentantul sau împuternicitul operatorului economic data şi ora primirii dosarului şi semnează după care se emite factură proformă, pentru eliberarea avizului tehnic favorabil cu termen de plată 4 zile lucrătoare;
 • Plata facturii proforme se va face de către operatorul economic care a solicitat avizarea modelului de aparat de marcat electronic fiscal depus la ICI București. Nu se acceptă plăți efectuate de către terțe persoane în numele operatorului economic înregistrat;
 • După confirmarea plății se transmite un e-mail către operatorul economic prin care se confirmă plata efectuată;
 • După finalizarea testelor, avizul tehnic favorabil va fi emis în termen de maximum 3 zile lucrătoare şi va fi notificat prin e-mail operatorul economic pentru ridicarea originalului.
 • Respingerea echipamentului supus avizării nu presupune returnarea contravalorii serviciului prestat și nici asumarea obligației, de către ICI București cu privire la prioritizarea reavizării echipamentului;
 • La depunerea documentelor, reprezentantul ICI București va verifica conformitatea/ valabilitatea acestora. În situația în care documentele depuse nu sunt conforme sau complete dosarul se refuză și ordinea priorității se pierde.
 • În cazul în care plata facturii proforme nu este efectuată în termenul prevăzut operatorul economic solicită emiterea unei noi proforme, aceasta ducând la pierderea priorităţii;
 • În cazul în care aparatul de marcat electronic fiscal depus la ICI București, după finalizarea testelor, nu corespunde normelor metodologice și a procedurii de avizare, operatorul economic primește echipamentul împreună cu o copie a fișei neconformităților urmând ca documentele și fișa de evaluare a dispozitivului neconform cu detalierea neconfirmităţilor descoperite să rămână la ICI București pentru o perioadă de maxim 10 zile calendaristice, timp în care operatorul economic poate reveni cu echipamentul pentru retestare;
  • În cazul revenirii pentru retestare, operatorul economic se va asigura că va preda reprezentanului ICI București același echipament şi depunerea cererii de avizare din Anexa 1 cu solicitarea retestării. După verificarea autenticității echipamentului reprezentantul ICI București va emite factura proformă pentru retestare;
  • În cazul nerevenirii pentru retestare în termenul de maxim 10 zile calendaristice, ICI București notifică operatorul economic că poate ridica toate documentele și echipamentul împreună cu fișa de neconformități;
 • Respingerea echipamentului supus avizării nu presupune returnarea contravalorii serviciului prestat și nici asumarea obligației, de către ICI București cu privire la prioritizarea reavizării echipamentului.

Serviciul de pre-testare a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea obținerii avizului/suplimentului de aviz tehnic

Acest serviciu al ICI București, prin Departamentul CDI Testare Dispozitive – Serviciul Testare Dispozitive Inteligente, pune la dispoziția operatorilor economici (producători/distribuitori) din domeniul aparatelor de marcat electronice fiscale serverul de testare privind realizarea conectării echipamentelor conform Ordinului Președintelui ANAF nr. 2668/2020.

Testarea aparatelor de marcat electronice fiscale privind transmiterea corectă a datelor către serverele ANAF vine în sprijinul solicitanților pentru a putea configura corect softul implementat în echipament cu toate specificațiile actelor normative în vigoare.

Pe perioada testării, operatorul economic are acces 24 din 24 de ore la platforma de testare având posibilitatea de a-și configura parametrii de funcționare a echipamentului, primind în timp real rezultatul transmiterii și/sau problemele întâmpinate. În cazul în care operatorul economic solicită acest tip de serviciu, rezultatele testărilor nu sunt recunoscute de către ICI București în cadrul procedurii de testare privind emiterea Avizului/Suplimentului de aviz tehnic.

Precizăm că serviciul de pre-testare a transmiterii datelor din aparatele de marcat electronice fiscale NU SUBSTITUIE TESTAREA ÎN VEDEREA EMITERII AVIZULUI/SUPLIMENTULUI DE AVIZ TEHNIC.

Vă rugăm să consultaţi şi următoarele documente:

Serviciul de constatare tehnico - științifică pentru echipamentele de marcat electronice fiscale aflate în uz

Pentru a veni în sprijinul oricăror entități de control sau persoanelor juridice din domeniul combaterii evaziunii fiscale, Institutul Naţional de Cercteare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, prin Departamentul CDI Testare Dispozitive – Serviciul Testare Dispozitive Inteligente, efectuează constatare tehnico - științifică pentru echipamentele de marcat electronice fiscale care fac obiectul unei suspiciuni de fraudă fiscală.

Prin serviciul de constatare tehnico-ştiinţifică pentru aparatele de marcat electronice fiscale aflate în uz, echipele specializate în testarea aparatelor de marcat electronice – fiscal vor efectua teste hard/soft pentru depistarea tuturor modificărilor aduse echipamentului în perioada de utilizare specificată de solicitant în cerere.

Raportul de constatare tehnico - științifică va fi eliberat în maxim 20 de zile lucrătoare de la data demarării procedurii de testare și va cuprinde toate neconformitățile descoperite la echipamentul testat. Documentul elaborat vine în sprijinul organelor de control în vederea demonstrării fraudelor fiscale.

Vă rugăm să consultaţi şi următoarele documente: