Avizare tehnică

Prezenta procedură descrie procesul în vederea obţinerii avizului tehnic favorabil privind caracteristicile modelului aparatului de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 de către operatorii economici cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii de către operatorii economici a avizului tehnic favorabil privind caracteristicile modelului aparatului de marcat electronic fiscal conform normelor metodologice de aplicare a OUG 28/1999 sunt următoarele:

Descrierea procedurii de avizare și a actelor necesare

Operatorii economici care solicită emiterea avizului tehnic prevăzut la art. 78 alin. (1) lit b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, depun la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București următoarele:

 1. Cererea prin care solicită eliberarea avizului tehnic, care trebuie să conţină datele de identificare ale operatorului economic (însoțită de copie a certificatului de înmatriculare a solicitantului), tipul aparatului, denumirea comercială şi aplicaţia acestuia, conform Anexa 1 (ICI-F1.1.1-PO-08.1-01_R0);
 2. Cererea prin care solicită eliberarea suplimentului de aviz tehnic, care trebuie să conţină datele de identificare ale operatorului economic (însoțită de copie a certificatului de înmatriculare a solicitantului), tipul aparatului, denumirea comercială şi aplicaţia acestuia, conform Anexa 1 (ICI-F1.1.1-PO-08.1-01_R0);
 3. Un aparat, ca model de referință, pentru efectuarea testelor și o memorie fiscală goală[1], accesibilă;
 4. Prospectul, manualele de utilizare, programare și documentația de service, în original sau copii conforme traduse în limba română, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale provenite din afara țării;
 5. Declarația producătorului privind rezistența la condițiile de mediu, în conformitate cu prevederile art. 81 alin. 2) din normele metodologice, tradusă în limba română, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale provenite din afara țării;
 6. Declarația producătorului cu privire la modulul criptografic, din care să reiasă certificarea acestuia în conformitate cu standardul FIPS 140-2 Level 2 sau minimum Common Criteria EAL3, prin indicarea numărului de certificat;
 7. Copia aprobării de model evidențiată prin Declarația de conformitate CE, referitoare la compatibilitate electromagnetică, echipamente electrice de joasă tensiune, echipamente terminale de radio și telecomunicații după caz, (copia documentelor doveditoare pentru respectarea cerinţelor prevăzute în H.G. 487/2016 – EMC, H.G. 409/2016, H.G. 740/2016 după caz) precum și Certificatul de Conformitate examinare CE de tip în cazul taximetrelor (copia documentelor doveditoare pentru respectarea cerinţelor prevăzute în H.G. 711/2015);
 8. Documentația tehnică de implementare a jurnalului electronic, precum și dispozitive și/sau programele de citire a memoriei fiscale și programele de citire și de verificare a integrității fișierelor jurnal electronice traduse în limba română, în cazul celor provenite din afara țării;
 9. declarația producătorului cu privire la asigurarea stocării datelor și funcționarea ceasului de timp real minimum 1440 de ore în absența tensiunii de alimentare de către modulul fiscal;
 10. Memoria fiscală la limita de umplere și dispozitivul de memorare jurnal electronic în conformitate cu art. 33 pct. C lit. a) din normele metodologice
 11. Dovada plăţi pentru taxa de avizare a caracteristicilor modelului aparatului de marcat electronic fiscal. (dovada plății în contul ICI București)

Cererea şi documentele pot fi transmise şi în format electronic la adresa de e-mail office.amef@ici.ro sau pe un dispozitiv de salvare externă. Toate documentele transmise în format electronic trebuie semnate cu certificat digital calificat înregistrat pentru CUI-ul operatorului economic. În cazul transmiterii electronice a documentelor, în termen de 10 zile de la transmitere prin e-mail operatorul economic are obligaţia să depună la Registratura ICI București modelul aparatului de marcat electronic fiscal şi toate accesoriile menţionate anterior (o memorie fiscală goală, accesibilă, o memorie fiscală la limita de umplere şi un dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, programele de citire electronică a memoriei fiscale şi a jurnalului electronic, ş.a.).

Avizul tehnic favorabil va fi emis în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data finalizării testelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 3247/1179 privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică.

[1] Declaraţia producătorului referitoare la memoria fiscală care îndeplineşte funcţia tip OTP. Prin această declaraţie producătorul îşi asumă că algoritmii dezvoltaţi ai programului din Unitatea Micro-Controller-ului (MCU) garantează că datele odată memorate nu mai pot fi şterse sau modificate şi că datele sunt accesibile doar programului MCU. Trebuie garantat, de asemenea, că programul MCU poate fi încărcat doar în timpul procesului de producţie şi nu poate fi reîncărcat sau schimbat ulterior.

Descrierea procedurii pentru primirea documentelor şi efectuarea plăţii
 • ICI București va verifica conformitatea documentelor și existența echipamentelor predate de către reprezentanţii operatorilor economici sau de către împuterniciţii acestora;
 • În cazul transmiterii pe cale electronică a documentelor se verifică conformitatea acestora şi completitudinea lor. Documentele transmise electronic trebuie să fie semnate cu certificat digital calificat înregistrat pentru CUI-ul operatorului economic care solicită avizarea. Se verifică faptul că documentele nu au fost modificate și se verifică validitatea certificatului prin care a fost creată semnătura electronică (Verificarea documentelor semnate electronic este precizată de legea 455/2001).
  • Dacă în termen de maximum 10 zile calendaristice de la transmitere prin e-mail a documentelor operatorul economic nu depune la registratura ICI echipamentul şi restul echipamentelor solicitate, acesta va trebui să reia procesul de depunere/transmitere a dosarului de avizare.
   N.B. Înregistrarea cererii și alocarea numărului de înregistrare a dosarului se face în momentul depunerii la registratura ICI a echipamentului şi a restului echipamentelor solicitate.
 • În cazul depunerii dosarului la registratura ICI București se verifică conformitatea şi completitudinea documentelor
  • Se verifică documentele pentru completitudine;
  • Se verifică echipamentul și accesoriile depuse în prezența unui reprezentant tehnic;
 • După verificarea documentelor se eliberează număr de înregistrare a dosarului, pentru situația în care documentele sunt conforme cu solicitările de la punctul anterior. Se respinge dosarul pentru completare, fără a emite număr de înregistrare, pentru dosare incomplete sau neconforme;
 • La eliberarea numărului de înregistrare a solicitării se înscrie în registrul de intrări de către reprezentantul sau împuternicitul operatorului economic data şi ora primirii dosarului şi semnează după care se emite factură proformă, pentru eliberarea avizului tehnic favorabil cu termen de plată 4 zile lucrătoare;
 • Plata facturii proforme se va face de către operatorul economic care a solicitat avizarea modelului de aparat de marcat electronic fiscal depus la ICI București. Nu se acceptă plăți efectuate de către terțe persoane în numele operatorului economic înregistrat;
 • După confirmarea plății se transmite un e-mail către operatorul economic prin care se confirmă plata efectuată;
 • După finalizarea testelor, avizul tehnic favorabil va fi emis în termen de maximum 3 zile lucrătoare şi va fi notificat prin e-mail operatorul economic pentru ridicarea originalului.
 • Respingerea echipamentului supus avizării nu presupune returnarea contravalorii serviciului prestat și nici asumarea obligației, de către ICI București cu privire la prioritizarea reavizării echipamentului;
Descrierea procedurii pentru respingerea documentelor/ dispozitivelor neconforme
 • La depunerea documentelor, reprezentantul ICI București va verifica conformitatea/ valabilitatea acestora. În situația în care documentele depuse nu sunt conforme sau complete dosarul se refuză și ordinea priorității se pierde.
 • În cazul în care plata facturii proforme nu este efectuată în termenul prevăzut operatorul economic solicită emiterea unei noi proforme, aceasta ducând la pierderea priorităţii;
 • În cazul în care aparatul de marcat electronic fiscal depus la ICI București, după finalizarea testelor, nu corespunde normelor metodologice și a procedurii de avizare, operatorul economic primește echipamentul împreună cu o copie a fișei neconformităților urmând ca documentele și fișa de evaluare a dispozitivului neconform cu detalierea neconfirmităţilor descoperite să rămână la ICI București pentru o perioadă de maxim 10 zile calendaristice, timp în care operatorul economic poate reveni cu echipamentul pentru retestare;
  • În cazul revenirii pentru retestare, operatorul economic se va asigura că va preda reprezentanului ICI București același echipament şi depunerea cererii de avizare din Anexa 1 cu solicitarea retestării. După verificarea autenticității echipamentului reprezentantul ICI București va emite factura proformă pentru retestare;
  • În cazul nerevenirii pentru retestare în termenul de maxim 10 zile calendaristice, ICI București notifică operatorul economic că poate ridica toate documentele și echipamentul împreună cu fișa de neconformități;
 • Respingerea echipamentului supus avizării nu presupune returnarea contravalorii serviciului prestat și nici asumarea obligației, de către ICI București cu privire la prioritizarea reavizării echipamentului.

Vă rugăm să consultaţi şi următoarele documente:


Program de lucru cu publicul
Luni – Joi 09:00 – 15:00
Vineri 09:00 – 13:00

Program Audiențe
Luni – Joi  11:00 – 13:00