Descrierea procedurii de avizare și a actelor necesare

Operatorii economici care solicită emiterea avizului tehnic prevăzut la art. 78 alin. (1) lit b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, depun la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București următoarele:

  1. Cererea prin care solicită eliberarea avizului tehnic, care trebuie să conţină datele de identificare ale operatorului economic (însoțită de copie a certificatului de înmatriculare a solicitantului), tipul aparatului, denumirea comercială şi aplicaţia acestuia, conform Anexa 1 (ICI-F1.1-PO-10.3-01_R1);
  2. Un aparat, ca model de referință, pentru efectuarea testelor și o memorie fiscală goală[1], accesibilă;
  3. Prospectul, manualele de utilizare, programare și documentația de service, în original sau copii conforme traduse în limba română, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale provenite din afara țării;
  4. Declarația producătorului privind rezistența la condițiile de mediu, în conformitate cu prevederile art. 81 alin. 2) din normele metodologice, tradusă în limba română, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale provenite din afara țării;
  5. Declarația producătorului cu privire la modulul criptografic, din care să reiasă certificarea acestuia în conformitate cu standardul FIPS 140-2 Level 2 sau minimum Common Criteria EAL3, prin indicarea numărului de certificat;
  6. Copia aprobării de model evidențiată prin Declarația de conformitate CE, referitoare la compatibilitate electromagnetică, echipamente electrice de joasă tensiune, echipamente terminale de radio și telecomunicații după caz, (copia documentelor doveditoare pentru respectarea cerinţelor prevăzute în H.G. 487/2016 – EMC, H.G. 409/2016, H.G. 740/2016 după caz) precum și Certificatul de Conformitate examinare CE de tip în cazul taximetrelor (copia documentelor doveditoare pentru respectarea cerinţelor prevăzute în H.G. 711/2015);
  7. Documentația tehnică de implementare a jurnalului electronic, precum și dispozitive și/sau programele de citire a memoriei fiscale și programele de citire și de verificare a integrității fișierelor jurnal electronice traduse în limba română, în cazul celor provenite din afara țării;
  8. declarația producătorului cu privire la asigurarea stocării datelor și funcționarea ceasului de timp real minimum 1440 de ore în absența tensiunii de alimentare de către modulul fiscal;
  9. Memoria fiscală la limita de umplere și dispozitivul de memorare jurnal electronic în conformitate cu art. 33 pct. C lit. a) din normele metodologice
  10. Dovada plăţi pentru taxa de avizare a caracteristicilor modelului aparatului de marcat electronic fiscal. (dovada plății în contul ICI București)

Cererea şi documentele pot fi transmise şi în format electronic la adresa de e-mail office.amef@ici.ro sau pe un dispozitiv de salvare externă. Toate documentele transmise în format electronic trebuie semnate cu certificat digital calificat înregistrat pentru CUI-ul operatorului economic. În cazul transmiterii electronice a documentelor, în termen de 10 zile de la transmitere prin e-mail operatorul economic are obligaţia să depună la Registratura ICI București modelul aparatului de marcat electronic fiscal şi toate accesoriile menţionate anterior (o memorie fiscală goală, accesibilă, o memorie fiscală la limita de umplere şi un dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, programele de citire electronică a memoriei fiscale şi a jurnalului electronic, ş.a.).

Avizul tehnic favorabil va fi emis în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data finalizării testelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 3247/1179 privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică.

[1] Declaraţia producătorului referitoare la memoria fiscală care îndeplineşte funcţia tip OTP. Prin această declaraţie producătorul îşi asumă că algoritmii dezvoltaţi ai programului din Unitatea Micro-Controller-ului (MCU) garantează că datele odată memorate nu mai pot fi şterse sau modificate şi că datele sunt accesibile doar programului MCU. Trebuie garantat, de asemenea, că programul MCU poate fi încărcat doar în timpul procesului de producţie şi nu poate fi reîncărcat sau schimbat ulterior.